આજે પાછી “બંધ ” ના નામે ભડવાઈ

પાછું આજે “ભારત બંધ ” ને એ નામે પોતાની નાત -જાત ગમે એ કરી શકે ના નામે પબ્લિક પ્રોપર્ટી ને સળગાવો ,,, કાયદા માં ફેરફાર માટે કાયદા ને જ તોડવા નો ,,,,

આજે જે તોડફોડ કરે છે એને પૂછો ને આ શેનું બંધ છે ?? તો બાપ ના બોલ થી 95% એ ખબર નહિ હોઈ ને જેને થોડી ખબર હશે એ ને એ વાત તોડી મરોડી ને કોઈ એ સમજાવી હશે. વાત ખાલી જે એટ્રોસિટી ના કાયદા ની છે ને બધા  ને એમ છે કે તેની અનામત પાછી લઇ લેવા માં આવે છે.

એક કાયદો છે જેનો ઘણો દૂર ઉપયોગ થાય છે તો એમાં કાંઈક ફેરફાર થાઈ તો તોડફોડ !!!! . ઉતરાંચલ ને ઉત્તરાખંડ ભેગું કરી ને જનરલ વારા ને દઈ દીયો ….. માઈ ગયું બધું અમે ત્યાં શાંતિ થી રેસુ !!! આ આરક્ષણ વારા બધું લઇ લેજો !!!

હરામ જો કઈ ખબર હોઈ કે શું છે શું નથી કહેવાતા જાતિ ના નેતા કિયે એટલે કૂદી પાડવાનું ને તોડફોડ કરવાની

Advertisements