૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ !!!

યાદ છે ?? કદાચ ના હોઈ તો કહી દવ ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ એટલે ગુજરાત ના માથા પર ની કાળી ટીલી “ગોધરા કાંડ ” નો દિવસ. આજે ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ છે તો ….

૫૮ કારસેવકો જેને ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ ના રોજ જીવતા ટ્રેન માં સળગાવી દેવા માં આવ્યા હતા એને ” ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ

Advertisements