એક સારા સમાચાર ને એક માઠા સમાચાર

સારા સમાચાર એ કે આજકાલ ફેસબુક બંધ છે  … ને માઠા   સમાચાર એ કે હવે અહિયાં પોસ્ટ ના હથોડા આવશે 🙂 🙂

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s