આજ નો અટકચારો

આજ નો અટકચારો

અટક ચારો કરવો એતો આપડો …જુનું બંધાણ ..હવે આપડે જ આવા અટક ચારા નથી કરતા . ક્યારેક કામ ના હોઈ તો .આપડા ગુગલ દેવતાના પુજારી ….અરે બાપા સોફ્ટવેર એન્જીનીયર ….નવરા ચારા કરે છે …

હવે તમને એમ થાશે કે ગુગલ સોફ્ટવેર એન્જીનીયર ….નવરા ચારા કરે છે??? ..જો તમે ટીવ્વીટર નો ઉપયોગ કરતા હસો તો તીય એક સબ્બ્દ આજ કાલ થી બહુ જોવા મળશે ….Do a barrel roll .. હવે તમને એમ થશે કે આ સુ ?

પણ કઈ નથી ..નથી કેતા નવ્વારા પડિયા નાખ્હોદ વારે …આવું છે ..તો તમારે પણ આવું કરવો હોઈ તો ….સૌથી પહેલા google .com ..ખોલો એમાં સર્ચ કરો .Do a barrel roll .

ને પછી સુ થઈ છે એ કેવા પાછા અહી આવજો .. મજો આવશે ….એક વાર કરજો ….:) 🙂 🙂

Advertisements

તમારી કોમેન્ટ !!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s